Jaana Johanna

Minä olen Jaana Johanna.

Lyhyesti kuvailtuna olen työkulttuuri- ja työhyvinvointiaiheesta innostuva, monipuolista työ- ja projektikokemusta omaava, vastuullisen perehdytyksen puolestapuhuja ja valmentaja. Inspiroidun suunnittelusta, kehittämisestä ja tiedon visualisoinnista.

Sanon kyllä! hyvinvointiani tukeville asioille ja uskon, että yhdessä voimme kehittyä ammattilaisina, tehden sitä mistä nauttimme.

Haluan olla osana rakentamassa Suomeen parempaa työkulttuuria ja edistämässä työhyvinvointia, kehittämällä vastuullista perehdytystä.

Vakituisesta virasta vaikuttajaksi ja perehdytyksen puolestapuhujaksi

Mikä on se aihe, josta innostun?

Innostun osaamisen kehittämisestä ja sisäisten prosessien toimivuudesta. Sytyn aiheista työkulttuuri, työhyvinvointi ja vastuullinen perehdytys sekä vaikuttava viestintä ja valmentava johtaminen.

Digiyrittäjänä, sisällöntuottajana ja valmentajana toimiessani pääsen parhaiten tekemään työtä näiden asioiden hyväksi ja edistämiseksi. Haluan olla vahvasti mukana ja osana rakentamassa Suomeen parempaa työkulttuuria sekä edistämässä työhyvinvointia. Edistääkseni sanomaani olen rekisteröinyt käyttööni Parempi työkulttuuri (Paku) ® -sanatavaramerkin.

Miksi teen, sitä mitä teen?

Tarve paremman työkulttuurin rakentamiselle ja työhyvinvoinnin edistämiselle kumpuaa omista työelämän kokemuksistani. Kokemukseni ovat osoittaneet, että organisaatioissa on kehittämisen tarvetta etenkin työkulttuurin osalta, työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Työpaikkakiusaamisen näkeminen ja kohtaaminen sekä työuupuminen ovat kokemuksena antaneet vahvistusta ajatella uudella tavalla. Jos en olisi kokenut tätä kaikkea, niin hyviä kuin haasteellisia asioita työyhteisöissä tai yleensä elämässäni, en olisi nyt tässä puhumassa näistä tärkeistä aiheista ja edistämässä Parempaa työkulttuuria. Muistutan, että huonoa tai epäasiallista kohtelua EI kenenkään tule hyväksyä ja sille EI ole mitään oikeutusta.

Kokemusteni ohjaamana haluan olla yhteisöjen tukena siinä, että työkulttuuri, työilmapiiri ja työhyvinvointi saadaan kestävälle pohjalle ja, että kehittämisessä keskitytään oikeisiin asioihin.

Puhun vastuullisesta perehdytyksen ja osaamisen kehittämisestä tietotyötä tekevien näkökulmasta, koska siitä minulla on kokemusta.

Olen toiminut monipuolisissa työtehtävissä erilaisissa ja eri kokoisissa työyhteisöissä sekä asiantuntijaorganisaatioissa. Olen havainnoinut ja konkreettisesti kokenut sen, mikä tuo eniten haasteita tietotyötä tekevän työyhteisön arkeen, etenkin jatkuvassa muutoksessa. Olen voinut reflektoida kokemaani mm. projektinvetäjän, kouluttajan, perehdyttäjän ja perehdytettävän roolista, siksi puhun perehdytysaiheesta tietotyötä tekevien näkökulmasta.

Palava halu kehittää omaa osaamistani vei minut uudelleen opintojen pariin. Valmistuin HR- ja työhyvinvointiasiantuntijaksi Tampereen yliopistosta 2022. Lisäksi olen opiskellut Turun ammattikorkeakoulussa mediatuotannon tradenomiksi. Tiedän, että opintoni eivät jääneet tähän ja tulen kehittämään osaamistani työelämän muutoksen mukana. Haluan tuoda oppimani asiat hyödyksi perehdytyksen, viestinnän ja johtamisen kehittämiseen.

Tiimityöskentely niin etätyönä kuin face-to-face toimistollakin on minulle tuttua. Perehdytyksen suunnittelu työympäristön tarpeiden mukaan sujuu minulta luontevasti. Perehdytyksen osalta toimiva tapa on kehittämäni hybridimalli, jossa perehdytys voidaan skaalata, sopeuttaa ja toteuttaa työympäristön mukaan. Skaalautuvuus on merkittävää toiminnan kannattavuuden ja kasvun näkökulmasta.

Nautin tilanteista, joissa pääsen hyvässä yhteistyössä kehittämään prosesseja. Vuorovaikutus eri-ikäisten ihmisten kanssa on minulle luontevaa. Vapaaehtoistoiminnan kautta olen päässyt kehittämään vuorovaikutus- ja esiintymistaitojani. Hyvä huumorintajuni on vienyt minua eteenpäin erilaisissa elämäntilanteissa, niin työssä kuin vapaa-ajalla. En pelkää haasteita vaan suhtaudun niihin aina kehittymismielessä. Minulla on taito miettiä asioita pidemmälle tulevaisuuteen, tavoitteellisuus sekä kustannustehokkuus huomioiden.

Miten voin muuten auttaa sinua?

Canva on oiva graafiseen suunnitteluun tarkoitettu helppokäyttöinen ohjelma, jonka käyttöä suosittelen. Jos et kuitenkaan itse ehdi tehdä visuaalista suunnittelua ja toteutusta, voit tilata visualisointityön minulta. Hallitsen Adoben graafiset ohjelmat hyvin, joten minulta voit tilata visuaaliset dokumentit, niin digi- kuin printtimuodossa ja painovalmiina. Minulta saat mm. kokonaiskuvaa ja prosesseja havainnollistavat visualisoinnit, esitteet, mainokset ja infograafit.

Miksi perehdytys on osaamisen kehittämisen tärkein keino?

Työelämässä tekemieni havaintojen, lukemieni tutkimusten ja tekemäni perehdytyksen kehittämistä koskevan tutkimuksen perusteella voin todeta, että eniten haasteita tuovat

  • tavoitteiden ja sisäisten prosessien epäselvyys,
  • konkreettisten suunnitelmien puuttuminen,
  • päätöksen teon puute toimintatapojen ja vastuunjakojen osalta,
  • haastava työmäärä ja opittavan tiedon määrä.

Kiire on yleensä tekosyy sille, että asioita ei ole päätetty ja suunniteltu kunnolla, joten niitä ei myöskään ole voitu viedä käytäntöön. Jokainen voi halutessaan opetella ja oppia ajanhallinnan sekä priorisoinnin olennaisia taitoja. Tässä ulkopuolinen apu ja sparrailu auttavat huomattavasti.

Tutkimusten osoittamana nostan tärkeimmäksi osaamisen kehittämisen kohteeksi perehdytysprosessin. Perustelu tälle on yksiselitteinen. Perehdytys on yksi tärkeimmistä osaamisen kehittämisen keinoista, koska sitä tarvitaan aina, kun tapahtuu muutosta.

Lähetä viesti, niin jutellaan lisää sinun ja työyhteisösi tarpeesta perehdytysprosessin kehittämisessä.

Autan perehdytysvastuussa olevia rakentamaan tulevaisuuden tarpeet huomioivan vastuullisen perehdytysprosessin, tietotyötä tekevien työyhteisössä.

Arvoni

Innovatiivisuus

Minulla on kyky ja halu ideoida uutta. Olen avoin uusille asioille ja uudistuksia kohtaan. – Tästä syystä olen digiyrittäjä ja valmentaja. Haluan itse olla vaikuttamassa ja uudistamassa asioita meidän kaikkien hyvinvoinnin tueksi.

Luottamus

Uskon, että yhteistyön kantavin voimavara on luottamus. Tunne tai varmuus siitä, että luotamme ja voimme olla avoimia. Ilman luottamusta emme voi toimia yhteisen edun mukaisesti.

Oppiminen

Oppiminen on tietojen, taitojen tai tapojen omaksumista. Ihminen oppii joka päivä jotain. On vain itsestä ja asenteesta kiinni huomaako sen ja ottaako opista koppia.

Läsnäolo

Hyvän vuorovaikutuksen perustana on se, että molemmat osapuolet ovat tilanteessa aidosti ja vastavuoroisesti läsnä toisilleen sekä kiinnostuneita toisistaan.

Läsnä oleminen ei ole vaikeaa. Opettele pysähtymään tilanteeseen, keskity siihen hetkeen ja kuuntele uteliaana mitä muilla on sanottavaa. Läsnäolo on sitä, että ”sinulla on vain yksi suu ja kaksi korvaa”.

Luovuus

Luovuus on minulle kykyä tuottaa uutta, taitoa nähdä asioita uudella tavalla, tiedon visualisointia ja halua ratkoa ongelmia. Luovuus on tulevaisuuden voimavara.

Aitous

Aitous on kykyä uskaltaa olla oma itsensä. Se vaatii osakseen tietoisuutta siitä mitä reaktioita itsessä tapahtuu ja miten niihin reagoi. Aitous on tervettä itsetuntemusta ja itseluottamusta.