Jaana Johanna

JaanaJohanna

Minä olen Jaana Johanna.

Lyhyesti kuvailtuna työhyvinvointi- ja perehdytysaiheesta innostuva, monipuolista työ- ja projektikokemusta omaava markkinointiviestinnän osaaja. Inspiroidun sisältöjen suunnittelusta ja visuaalisesta viestinnästä.

Missioni on olla osana kehittämässä perehdytystä ja sitä kautta lisäämässä työhyvinvointia.

Varmistetaan laadukas asiakaskokemus sisäisiä prosesseja kehittämällä.

Koulutus ja työkokemus

Koulutustaustani on monipuolinen. Olen merkonomi, terveydenhuollon sihteeri, markkinointiviestinnän assistentti ja tuleva mediatuotannon tradenomi. Kaikki opintoni ovat hyvä jatkumo osaamisen kehittämisessä ja tukevat toisiaan. Tulevaisuudessa tavoitteena on edetä opinnoissa ja suorittaa ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto.

Työ- sekä projektikokemusta minulle on kertynyt mm. markkinointiassistentin työtehtävissä, monipuolisissa sihteerin työtehtävissä sekä erilaisissa viestinnän ja asiakaspalvelun tehtävistä, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Olen toiminut mm. valtion palveluksessa valtakunnallisena etuus- ja asiakasneuvojana sekä pörssiyhtiössä valtakunnallisena palveluneuvojana ja asiakasjärjestelmän pääkäyttäjänä.

Vapaaehtoisuus on minulle tärkeää ja omia vahvuuksiani olen saanut toteuttaa valtakunnallisen edunvalvontajärjestön strategiasuunnittelussa ja viestinnän kehittämisessä.

Projektikokemus

Ammattitaitoni aktiivinen kehittäminen, hyvä kokonaisuuksien hallinta sekä organisointitaidot ovat vahvuuteni. Tästä esimerkkinä sisällöntuottamistaitojani vahvistaneet viestintä- ja some-strategian suunnitteluprojektit, jotka toteutin digimainostoimistolle ja valtakunnalliselle järjestölle. Digimainostoimiston projektissa kehitin yrityksen sosiaalisen median kanavien sisältöjä. Järjestölle suunnittelin ketterän viestintä- ja markkinointisuunnitelman sekä seurannan ja mittaamisen Excel-dokumentit. Lisäksi projektikokemusta on kertynyt erilaisten sovellusten hallinnasta. Monipuolisesta projektikokemuksestani on hyötyä organisaatioiden perehdytysprosessin kehittämisessä.

Työhyvinvointi ja perehdytys tempaisevat mukaansa

Työhyvinvointi ja perehdytys ovat aiheita, jotka kiinnostavat minua ja luen mielelläni aiheeseen liittyviä sisältöjä. Aiheisiin liittyvien sisältöjen tuottaminen eri kohderyhmille on minulle luontevaa ja osaan asettua kuulijan asemaan. Erityisesti minua kiinnostavat kirjoittamisen lisäksi tiedon visualisointi ja videotuotanto, joiden osalta on inspiroivaa päästä kehittämään omia taitoja. Hallitsen Adoben graafisten ohjelmien perustaidot hyvin (InDesign, Illustrator ja Photoshop) ja näiden lisäksi hallitsen MS Office -ohjelmat erinomaisesti. Minulla on vahva halu tuoda osaamiseni osaksi organisaatioiden perehdytyksen ja työnopastuksen kehittämistä.

Osaamisen kehittäminen

Palava halu kehittää osaamistani vei minut uudelleen opintojen pariin ja aloitin mediatuotannon tradenomin opinnot ammattikorkeakoulussa. Jatkoin opintoja, koska haluan saada ammattiosaamistani vastaavan tutkintotodistuksen. Verkko-opintoprojektien avulla tuon uusia ideoita sekä näkemyksiä mm. perehdytyksen ja viestinnän kehittämiseen. Opinnot valmistuvat vuoden 2020 aikana.

Tiimityöskentely

Tiimityöskentely on minulle tuttua niin etätyönä kuin face-to-face toimistollakin. Nautin tilanteista, joissa pääsen tuomaan esille kehitysideoitani ja oivalluksiani sekä kehittämään niitä yhdessä tiimin kanssa. Vuorovaikutus eri-ikäisten ihmisten kanssa on minulle luontevaa. Vapaaehtoistoiminnan myötä vuorovaikutustaitoni ovat kehittyneet päästessäni esiintymään sekä kouluttamaan henkilöstöä. Hyvä huumorintajuni on vienyt minua eteenpäin erilaisissa elämäntilanteissa, niin työssä kuin vapaa-ajalla. En pelkää haasteita vaan suhtaudun niihin aina kehittymismielessä. Minulla on taito miettiä asioita pidemmälle tulevaisuuteen, tavoitteellisuus sekä kustannustehokkuus huomioiden.

Arvoni

Innovatiivisuus

Minulla on kyky ja halu ideoida uutta. Olen avoin uusille asioille ja uudistuksia kohtaan.

Luottamus

Uskon, että yhteistyön kantavin voimavara on luottamus. Tunne tai varmuus siitä, että luotamme ja voimme olla avoimia.

Oppiminen

Oppiminen on tietojen, taitojen tai tapojen omaksumista. Koen, että ihminen oppii joka päivä jotain, on vain itsestä ja asenteesta kiinni huomaako sen.

Läsnäolo

Hyvän vuorovaikutuksen perustana on mielestäni se, että molemmat osapuolet ovat tilanteessa aidosti ja vastavuoroisesti läsnä toisilleen ja kiinnostuneita toisistaan.

Luovuus

Luovuus on minulle kykyä tuottaa uutta, taitoa nähdä asioita uudella tavalla, visualisointia ja halua ratkoa ongelmia.

Aitous

Aitous on kykyä uskaltaa olla oma itsensä ja se vaatii osakseen tietoisuutta siitä mitä reaktioita itsessä tapahtuu. Aitous on tervettä itseluottamusta.

Taklataan yhdessä perehdytyksen haasteet

Sujuvalla suunnitelmalla pääset kohti ketterää konkretiaa ja saavutat tehokkaita tuloksia.

Tulossa olevat verkkokurssit innostavat ideoimaan perehdytysprosessin kehittämistä. Toimin tukena sekä annan ideoita perehdytyksen suunnittelussa ja konkretiaan viemisessä. Kun perehdytyksestä saadaan jatkuva tulokaslähtöinen prosessi, se lisää työhyvinvointia, sitouttaa ja vaikuttaa myönteisesti työnantajamielikuvaan sekä asiakaskokemukseen. Miksi et siis toimisi jo tänään?

  • Hyvinvointia huomiseen
  • Motivaatiota muutokseen
  • Tavoite tulevaisuuteen